Chinese flag
                    Chinese Love Songs

"Chinese Love Songs" - Modern and Traditional

Peng You (Friend) by Wakin Chau

Shuo Ai Ni (Say "I Love You") by Jolin Tsai

Ai Ni Yi Wannian (Love You 10,000 Years) by Andy Lau

Xin Li You Ge (There Were Songs in My Heart) by Andy Lau

Laopo Laopo Wo Ai Ni (My Wife, I Love You) by Huo Feng

Ni Kuaile (Suoyi Wo Kuaile) (You're Happy, So I'm Happy) by Faye Wong

Wo Ai Ni (I Love You) by Faye Wong

Wo Yuanyi Wei Ni (I'm Willing for You) by Faye Wong

Yueliang Daibiao Wode Xin (The Moon Represents My Heart) by Teresa Teng

Wo Zhi Zaihu Ni (I Only Care About You) by Teresa Teng

Tian Mi Mi (As Sweet As Honey) by Teresa Teng